Nieuws

 • EUREGIONALE OECUMENISCHE CONFERENTIE

Euregionale Oecumenische Conferentie 2018 

„Help je mij …  
bij het sterven?“

Uitnodiging (klik op de onderstaande link voor de bijlage)
EOK 2018 – uitnodiging

vrijdag 20 april van 9.30 – 15.45 uur in klooster Wittem
De euregionale oecumenische werkgroep Maas – Rhein, waarin de bisdommen Roermond, Aachen en Luik en de Protestantse Kerk in Limburg, Rheinland en Eupen/Malmedy participeren, organiseert een conferentie onder het thema:
„Help je mij …  bij het sterven?“
Recht op leven – Recht op sterven?

De angst om onder veel pijn en in eenzaamheid te moeten sterven brengt steeds meer mensen ertoe het tijdstip van hun dood zelf te willen bepalen. De voorstanders van actieve stervenshulp beargumenteren dat de vrijheid van individuen ook het recht inhoud tot beëindiging van zijn/haar leven. De tegenstanders van een gewenste dood zetten in op de bescherming van het leven tot aan het einde toe en daarmee voor een menswaardig sterven door de therapeutische verzachting van de pijn en de ontwikkeling van verzorging in een hospice.

Hoe is de hulp aan stervenden in België, Duitsland en Nederland wettig geregeld? Welke posities nemen de kerken in de Euregio hierin in? En hoe gaan mensen die stervenden begeleiden om met hun wens hun leven te beëindigen? Wij nodigen u hartelijk uit over deze vragen in Euregionaal verband samen na te denken. Wij gaan graag met u in gesprek.

Er is ’s morgens en ’s middags een lezing met aansluitend 3 workshops om over onderdelen van de lezing door te praten.
Lezing ’s morgens is van Dr. Emil Piront uit Luik. Hij is moraal theoloog in Leuven en spreekt over de positionering van de kerken in de euthanasiepraktijk in België.
In een van de aansluitende workshops gaat het met Prof. Dr. Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam over euthanasie in Nederland.

De lezing ’s middags is van Paul Schreur O.S.Cam, uit Roermond, hij heeft als geestelijk verzorger in de palliatieve zorg gewerkt.
Hij spreekt over “Vragen aan het einde van het leven – een pastorale zoektocht”
Een van de workshops wordt geleid door de palliatief arts Johannes Wüller van homecare Aachen.

De voertaal deze dag is Nederlands en Duits. Bij de lezingen is een hand-out voorhanden in de andere taal. Bij de workshops spreekt ieder zijn eigen taal, er zijn mensen om zo nodig te vertalen.

Deelnemersbijdrage (bij aanvang conferentie te voldoen) 
Incl. warme maaltijd en koffie    € 25
Studenten                € 10

Aanmelden tot 13 april 2018
Wij vragen u om u per email of telefoon aan te melden. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Na aanmelding ontvangt u een aanmeldingsbevestiging met routebeschrijving. 
Er is veel belangstelling voor deze dag. Wacht niet te lang met aanmelden want vol is vol

Informatie en aanmelding voor Nederland
Email:    dehaan-verduyn@freeler.nl
Tel:    0031 (0) 43 3624240 
 

 • Breien voorvluchtelingkinderen in de kou

Hieronder het verslag (klik op de link voor de bijlage)
Breien voorvluchtelingkinderen in de kou

 • Verslag bezoek Kassel i.v.m. afscheid dr. Ruth Gütter.

Hieronder vindt u het verslag

Verslag afscheid Ruth aug. 2017

 • Partnercontact van de protestantse kerk in Noord-Brabant – Limburg met de evangelische kirche van Kurhessen-Waldeck en het bisdom ‘s-Hertogenbosch in het teken van 500 jaar reformatie

Hieronder vindt u het verslag:

Verslag Tagung 2017

 • Verslag bezoek Reformationssynode in Rheydt op 1 en 2 september 2017

Hieronder vindt u het verslag van het bezoek Reformationssynode in Rheydt 

Verslag bezoek Reformationssynode in Rheydt op 1 en 2 september 2017

 • Gods Woord keert niet vruchteloos tot Hem terug (Jesaja 55: 11)

Dit is de leidende tekst voor de Reformationssynode van 1 en 2 september in Rheydt bij Mönchengladbach. De vier Kirchenkreisen Aachen, Krefeld-Viersen, Jülich en Gladbach-Neuss houden een gezamenlijke Synode ter gelegenheid van het Reformatiejubileum. Daarvoor hebben zij ook de kerken uitgenodigd waarmee zij een partnerschap hebben. De classis Limburg is daar een van de vele buitenlandse gasten die komen uit Afrika, Indonesië en Europa. Met vijf personen reizen wij 31 augustus af naar Rheydt. Er is gevraagd om mensen uit gemeenten die een relatie hebben met een gemeente in Duitsland (Grieta Gootjes uit Roermond en Marjan de Boer uit Venlo), de Euregionale werkgroep (Elly de Haan), de Lutherse Kerk (ds. Willem Boon) en met de Generale Synode (ds. Irene Pluim).
De Reformatie wordt niet alleen herdacht als historische feit, maar ook omdat reformatie blijvende noodzaak is voor de kerk. Het gebeurt daar waar het Evangelie een levende kracht wordt. De theologie van de Reformatie opent ons de ogen voor Gods Woord van Jezus Christus.
In gemeenschappelijke openheid willen we met elkaar delen waarop wij vertrouwen en hopen. Ons is gevraagd vooraf op de tekst te reageren.

De door Limburg ingezonden tekst.
Wij belijden dat wij door Gods liefde gestuurd, geroepen zijn liefde uit te dragen om mensen die het moeilijk hebben te bemoedigen. Dat wij als kerken dan ook een eigen woord laten horen dat ingaat tegen de lege en leugenachtige woorden van populisme en nationalisme, zonder de (terechte) onvrede en boosheid van mensen in deze tijd uit het oog te verliezen.

Wij belijden dat het zingen en spreken van Gods Woord niet in tegenspraak is met onze daden. Dat Gods Woord rust brengt en houvast biedt in deze onrustige wereld. Dat wanneer we iets zeggen, wat we niet kunnen bidden, we beter kunnen zwijgen. Dat we pastoraal aanwezig zijn en aan iedereen een luisterend oor bieden.

Wij belijden dat we als kerken elkaar ondersteunen in de dienstbaarheid aan alle mensen die God ons laat ontmoeten in welke situatie dan ook. Dat we ons inzetten om de steeds dieper wordende kloof tussen rijk en arm te verkleinen. Dat we weer taken op ons nemen die ons in het verleden door de overheid zijn afgenomen

Wij belijden dat we elkaar herkennen, ondersteunen en bemoedigen. Dat wij zoeken naar wat ons als kerken bindt over grenzen heen. Dat we gemeenschapszin versterken en gemeenschappen in stand houden die in onze huidige tijd aangetast worden door egoïsme, individualisme en de vluchtigheid van sociale media. Dat we werken aan een gezonde aarde, die door milieucrises bedreigd wordt.

Wij belijden dat we als christelijke kerk present willen zijn in een samenleving waarin kerk en geloof in de marge staan. Die situatie daagt ons niettemin uit en geeft ons kansen om de betekenis van het protestantse geloof in deze tijd over het voetlicht te brengen. Want we geloven, dat God mensen roept om de liefde die Hij in zijn Zoon zichtbaar heeft gemaakt, met elkaar te delen. Daarbij geloven we dat deze roeping niet rekent met aantallen, maar uitgaat van de Geest.

Elly de Haan – Verduyn

 • Euregionale Oecumenische Conferentie 2017

Verbondenheid een impuls van de Euregionale Kerken voor onze samenleving?

vrijdag, 31 maart 2017
9.30 – 15.30 uur

Alten- und Pflegeheim St. Joseph
Rotenberg 35
B – 4700 Eupen
 
Verbondenheid – een impuls van de kerken in deEuregio voor onze samenleving?

Eens vroeg een oude Rabbi aan zijn leerlingen: “hoe stelt men vast dat de nacht eindigt en de dag begint?” Een leerling antwoord: “is het als men vanuit de verte een hond van een schaap kan onder-scheiden?” “Nee”, zei de Rabbi. “Is het wanneer men van veraf een vijgenboom van een dadelboom kan onderscheiden?” vroeg een ander. “Nee”, zei de Rabbi. “Maar wanneer dan?” vroegen de leer-lingen. De Rabbi sprak: “het is dan, wanneer je in het gezicht van een mens kijkt en daarin je zuster of je broeder ziet. 

In België, Duitsland en Nederland, en veel andere landen van Europa is een verruwing in de politieke omgangsvormen vast te stellen. Dit wordt vooral duidelijk in het optreden van rechts populistische par-tijen en op social media. Welke maatschappelijke bijdragen kunnen de kerken in de Euregio leveren om deze verruwing tegen te gaan? Is het idee van verbondenheid een geëigend instrument? En hoe kan verbondenheid slagen? Wij nodigen u hartelijk uit om over deze vra-gen bij de Euregionale Conferentie 2017 met elkaar na te denken. 

Met medewerking van:
    Ds. Karin van den Broeke. Preses van de Generale Synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland.
    Dr. Norbert Wichard, Bischöfliches Generalvikariat Aachen, 
Abteilung Grundfragen und -aufgaben der Pastoral
    Koen Vossen, docent maatschappijleer aan de Katholieke 
Scholengemeenschal Etten-Leur
    Anja Klingbeil, Bischöfliches Generalvikariat Aachen, 
Referentin für Presse und Onlinekommunikation
    Johan van de Beek, journalist
 
    Programma

09.30    Ontvangst met koffie
10.00    korte viering
10.30    Zoeken naar verbinding: een opdracht voor onze ker-ken
mw. ds. Karin van den Broeke
Referaat in het Nederlands met Duitse hand-out
11.30    Koffiepauze
11.45    Polarisering met woorden – populistische retoriek uit interdisciplinair gezichtspunt.
Dr. Norbert Wichard
Referaat in het Duits met Nederlandse hand-out 
12.45    Warme middagmaaltijd
13.45    Ervaringen uit de praktijk:
    Werkgroep 1: Burgerschap als nieuw schoolvak
Koen Vossen
    Werkgroep 2: Social media
Anja Klingbeil
    Werkgroep 3: Populisme
Johan van Beek
15.15    Samenvatting van de uitkomsten uit de werkgroepen (plenair)
15.30    Slotzegen / einde conferentie

 
Deelnemersbijdrage (bij aanvang conferentie te voldoen) 
Incl. warme maaltijd en koffie                € 25
Studenten                            € 10

Aanmelden tot 21 maart 2017
Wij vragen u om u per telefoon of email aan te melden. De aanmel-dingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Na aan-melding ontvangt u een aanmeldingsbevestiging met routebeschrij-ving. 

Informatie en aanmelding
Nederland
:    dehaan-verduyn@freeler.nl

Duitsland
:    mbruells@caritas-ac.de

België
:    pfarre.stnikolaus@skynet.be


Deelnemende organisaties:
•    Bisschoppelijk gedelegeerden voor de Oecumene van het Bisdom Aken en het Bisdom Roermond
•    Caritasverband voor het Bisdom Aken
•    Classis Limburg, Protestantse Kerk in Nederland
•    Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond
•    Kirchenkreis Aken van de Evangelische Kerk in het Rijnland
•    Protestantse Gemeenten in het district Luik van de Verenigde Protestantse Kerk in België.
•    Vicaris van het Duitstalig Gebied van het Bisdom Luik
 

 • Breicafé Johanneskerk Sittard in november 2016 van start

In onze regio is er regelmatig Euregionaal contact. 
Via dit contact hoorde onze diaconie van het Strickcafé Aachen: wekelijks komt er een groep vrouwen bij elkaar om te breien en te haken voor een project. In oktober 2016 kwam er een oproep voor een wolinzameling en vanuit onze diakonie gingen we naar Aachen, met een paar grote tassen vol ingezamelde breigarens. We werden hartelijk ontvangen met Kaffee und Kuchen! 
Eerder werd er een half jaar gewerkt voor Syrische vluchtelingen in Libanon. Nu gaat het om Romakinderen in Bulgarije. In kindertehuizen maar ook in de thuissituatie is grote armoede, kinderen zijn amper gekleed op de koude winter. Er is een persoonlijk contact vanuit Aachen via Amnesty International dus tzt. gaat iemand alle gemaakte materialen zelf naar Bulgarije brengen zodat het op de goede plek komt.
Niet alleen het doel is zinvol, ook het samen bezig zijn werkt heel goed: vrouwen uit Aachen ontmoeten elkaar. Niet alleen vanuit de kerkgemeenschap maar ook anderen komen meedoen en leren elkaar kennen. Bijvoorbeeld 2 vrouwen met een vluchtelingenachtergrond die bijna naast elkaar wonen en elkaar in het Strickcafé voor het eerst echt ontmoet hebben. En elkaar nu helpen bij problemen waar ze tegenaan lopen.
Ook in Eupen (Belgie) is inmiddels een Strickcafé gerealiseerd.
Uiteindelijk besloten we binnen de diaconie van Sittard-Grevenbicht niet alleen garens te gaan inzamelen maar ook zelf te starten met een Breicafé. Ook wij zijn altijd op zoek naar activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten; zowel vanuit onze gemeente maar zeker ook van daarbuiten.
Inmiddels hebben wij in Sittard ook de ervaring dat zowel mensen vanuit onze gemeente maar ook van daarbuiten komen meedoen.  Er wordt van alles onder handen genomen: grote en kleine mutsen, sjaals, sokjes, warme sloffen, truitjes, lapjes om babydekentjes van te maken. En ook hier is het voor de deelnemers een plezier om elkaar te ontmoeten. 
Ook leuk om te ervaren is dat er steeds nieuwe voorraden garens en enorme hoeveelheden brei- en haaknaalden worden aangeleverd: veel mensen hebben van alles liggen (soms van hun moeder) en zijn blij dat wij er wat mee doen.
In november en december 2016 kwamen we 1 x per maand bij elkaar maar inmiddels is dat 2 x per maand geworden: iedereen vinden het fijn om wat vaker samen te komen, en dan is het ook minder bezwaarlijk om eens een keer te missen. De gezellige middagen samen worden erg gewaardeerd, dat is ons inmiddels wel duidelijk.
Half februari gaan we met een paar grote tassen vol gebreid en gehaakt werk naar Aachen, later deze maand wordt dan alles naar Bulgarije gebracht. 
Daarna gaan we verder met het volgende gezamenlijke project: we gaan breien voor Afghaanse vluchtelingen in Iran: het aantal ongeregistreerde vluchtelingen in dat land wordt op dit moment op twee miljoen geschat.
Het is naar onze visie een erg leuk diaconaal project met meerdere mooie aspecten. Het is erg eenvoudig te organiseren, kost niets en heeft veel effect.
Voor ons in Limburg is het ook heel fijn om dit samen met gemeenten in de buurlanden te doen.

Verdere info:
Diakenen Hennie Prins en Joke van der Steen:
hennieprins@hotmail.com    vander_steen@zonnet.nl

 • Gemeenschappelijke Kerkdienst in veel gemeenten

De Euregionale werkgroep van de Euregio Maas-Rhein heeft bouwstenen samengesteld voor een gemeenschappelijke kerkdienst op 12 februari 2016.
In de protestantse kerken in drie landen kan op zondag 12 februari 2017 zo te zeggen een gemeenschappelijke kerkdienst gevierd worden. De Euregionale werkgroep van de Euregio Maas – Rhein gebruikt het Reformatie-jubileumjaar als aanknopingspunt en nodigt de gemeenten uit, in de normale kerkdienst op de gewone tijd en op de gebruikelijke plaats de verbondenheid van de protestantse christenen in de Euregio tot uitdrukking te brengen. Leden van de werkgroep hebben daarvoor liturgische bouwstenen en liedsuggesties samengesteld. Ook zijn er ideeën voor bij de mogelijke preektekst over Romeinen 3 vers 28 (Rechtvaardiging alleen door het geloof).

De verantwoordelijken schrijven: “Juist in één Europa, dat vele uitdagingen te overwinnen heeft, kunnen wij als christenen laten zien, dat het kan lukken, in verscheidenheid en toch gemeenschappelijk het geloof uit te dragen. De blik over de eigen grens is niet alleen spannend en verrijkend, maar ook een bijdrage tot toenadering tussen en samenwerking van mensen in Europa voor meer vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

Elly de Haan-Verduyn,     Preses van de  Classis Limburg (Nederland)
Pier Prins,                      Predikant in Geleen-Beek-Urmond (Nederland)
Dariusz Tomczak,           Predikant in Eupen (België)
Bärbel Büssow,              Predikant in Aachen (Duitsland) 

Download:
liturgische-bouwstenen-en-liedsuggesties  (word-document)
liturgische-bouwstenen-en-liedsuggesties (pdf)
gedachten-voor-de-preek-zu-rom-328 (word-document)
gedachten-voor-de-preek-zu-rom-328(pdf)
 

 • ODE AAN LIMBURG IN GOUVERNEMENT 

Op de eerste werkdag van 2017 gingen de voorzitter van de classis Mw Elly de Haan en de regionaal adviseur van de classicale vergaderingen Zuid-Nederland, ds. Sophie Bloemert op uitnodiging naar het gouvernement in Maastricht. Het is inmiddels een goede traditie, dat zij beiden namens de Protestantse Kerk in Limburg de gouverneur ‘Zalig Nieuwjaar’ gaan wensen. Gouverneur Bovens reageert hartelijk tijdens de korte ontmoeting en rekent er inmiddels op dan een aardigheidje te ontvangen. Dit jaar is gekozen voor een tweetal uitgaven in het kader van 500 jaar Reformatie: het boekje Amuse en de 95 speldenprikken van Rikkert Zuiderveld. 

De prachtige ontvangzaal van het Gouvernement aan de Maas is elk jaar bomvol tegen de tijd, dat gouverneur Theo Bovens het spreekgestoelte betreedt, want velen horen hem graag speechen. Dit jaar beloofde hij een hoopvolle en optimistische toespraak met veel perspectief en dat is uitgekomen. Deze gouverneur heeft iets met geschiedenis en dat wil hij graag met zijn gehoor delen. Dit keer begon hij met het noemen van het jaartal 1867. Op 11 mei van dat jaar werd het toen nog Hertogdom Limburg de 11e normale provincie van Nederland. “…werden we uniek van Nederland, werden we uniek binnen Nederland.” 
Dat betekent, dat het in 2017 weer feest is in de regio vanwege het  150 jarig bestaan van de provincie. Daarvoor hebben studenten van de Academie Beeldende Kunsten van de Hogeschool Zuyd een logo ontworpen. Drie geselecteerde inzendingen stonden op 2 januari bij de garderobe en een ieder kon een stem uitbrengen op de persoonlijke favoriet. 

Gouverneur Bovens verwerkte in zijn toespraak een aantal quizvragen, zoals: waar zijn de snelste mannen van het land geboren? Waar staat het beste café van Nederland? Waar bevindt zich het meest veelzijdige tuinbouwgebied van Nederland? Wat is de meest muzikale provincie van het land?  Welke provincie behoort er nu ook tot de top drie met de laagste werkeloosheidcijfers? De antwoorden kunt u vinden  in zijn toespraak via www.limburg.nl
Naast veel optimisme getuigen zijn woorden ook van realisme. Bovens refereerde aan 2016 als jaar van de barmhartigheid en hoopte dat de ingebakken kracht van de Limburger om te verenigen, te verbinden en te organiseren zal helpen voorkomen dat 2017 een jaar van hardvochtigheid zal worden vanwege de groter en dieper wordende kloven tussen mensen. Verbinding leggen start immers met de wil om die verbinding aan te gaan. Het is niet alleen iets van rechten, maar ook van plichten en van kunnen. 
Hoe dan ook is Limburg de plek om thuis te zijn. “Niet iedereen kon Onze Lieve Heer in Limburg geboren laten worden, maar als je er nu niet woont, dan is het je eigen schuld.” Die woorden sprak de gouverneur ook met een knipoog naar nieuwe Limburgers. Voor deze gelegenheid was een muzikaal ensemble bestaande uit Syrische Limburgers op het podium genodigd. Ze speelden Ode an die Freude toen Bovens sprak over de viering van 25 jaar verdrag van Maastricht en verzorgden de begeleiding tijdens het zingen van het Limburgs volkslied. 
img_20170102_172213_674x1200 img_20170102_172336_1600x898 img_20170102_175730_1600x898

 • Verslag van zondag 13 november ​

Open onderstaande PDF-file voor een verslag van zondag 13 november in de protestantse gemeente Roermond.

zondag-13-november-2016

 • Sola Scriptura

Hierbij een indruk:

reformatie-dienst-roermond1

reformatie-dienst-roermond2

reformatie-dienst-roermond

 

 

 

 • Uitnodiging Sola Scriptura

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de lezing over SOLA SCRIPTURA door ds. Tineke Boekenstijn uit Eindhoven tijdens de Classicale Vergadering Limburg op donderdagavond 10 november 2016 in de Ontmoetingskerk, Emmaplein 10 in Geleen.
De vergadering begint om 19.30 uur met het zakelijke deel. Om 20.15 uur is de lezing.
Elly de Haan – Verduyn, preses

 • 500 jaar Reformatie: interview dr. Margriet Gosker:

De redactie van het kerkblad in Maastricht heeft een interview gedaan met dr. Margriet Gosker over 500 jaar Reformatie.
Bijgevoegd de tekst van dit interview.

Interview Margriet Gosker

 • 1517 – 31 oktober – 2017         500 jaar Reformatie 

Iedereen in onze gemeenten weet waarschijnlijk wel wat er gebeurde op 31 oktober 1517. We leerden dat vroeder op school: de monnik Maarten Luther sloeg aan de deur van de Slotkapel in Wittenberg 95 stellingen. In die stellingen gaf hij aan wat volgens hem (en vele medestanders) niet goed ging in de toenmalige kerk. Door hier de aandacht op te vestigen hoopten ze dat er in de kerk iets zou veranderen. Luther was er absoluut niet op uit om te breken met zijn kerk. Maar het liep anders dan hij had gehoopt en werd het geen verandering binnen de kerk maar wel een kerkscheuring. Daaruit zijn o.a. de Lutherse en Calvinistische kerkstromingen voortgekomen en kennen we heden ten dage vele protestantse kerkgenootschappen naast de Rooms-katholieke Kerk. In 2017 is het dus 500 jaar geleden dat dit gebeurde en daaraan zal niet ongemerkt voorbij worden gegaan, maar wordt dit wel herdacht.

Estafette: ‘Als een lopend vuur”
De Protestantse Kerk in Nederland organiseert de estafette “als een lopend vuur” in 12 etappes door ons land. Dominee Margriet Gosker uit Venlo is de projectleider van dit grote landelijke project.
Limburg is de eerste halteplaats. De landelijke startbijeenkomst is maandagmiddag 31 oktober 2016 in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam en daar krijgt Limburg het stokje aangereikt.
Zondagmiddag 13 november 2016 staan wij in Limburg stil bij 500 jaar Reformatie en we doen dat in de
Minderbroederskerk en Ontmoetingscentrum
Minderbroederssingel 15F 
Roermond.
De classis Limburg organiseert deze middag in samenwerking met de classis Peel- en Kempenland.

In het kader van ons thema: “Sola Scriptura / De Bijbel lees dat boek” hebben wij predikant en theatermaker Ferdinand Borger gevraagd op creatieve wijze om te gaan met de geschiedenis van 500 jaar Reformatie en wat dat vandaag nog voor ons betekent.

Ferdinand Borger zegt hierover:
“De Reformatie die Luther in gang zette kan in veel opzichten een revolutie worden genoemd. Hij gaf de kerkleden een directe toegang tot het lezen van de Bijbel en onttroonde daarmee de kerkvorsten. Voortaan zou iedereen zelf de Schrift kunnen interpreteren. Luther legde daarbij de macht bij het ‘gewone volk’, en startte in zekere zin een vorm van democratie die door Calvijn later nog radicaler zou worden uitgewerkt in de vormgeving van zijn kerkmodel. Het kende echter ook een keerzijde: ieder gelovige kon op eigen wijze de Schrift interpreteren, iedere ketter kreeg zijn letter.
In de voorstelling Sola Scriptura! Solo Scriptura? gaat Ferdinand Borger op onderzoek wat de gevolgen van deze individuele toegang tot de Schrift zijn geweest voor onze culturele en religieuze geschiedenis. In hoeverre heeft de Reformatie bijgedragen aan het hedendaags individualisme? Is er met de nadruk op de persoonlijke omgang met de Schrift, waarbij de traditie van weinig waarde meer was, met het badwater ook een kind weggegooid?
Ferdinand begint zijn zoektocht bij zijn grootouders, waar hij als kind een typische protestantse spiritualiteit aantreft. Vervolgens stelt hij zich de vraag waar deze vandaan komt. Hij onderzoekt Luther en Calvijn, met wie hij het liefst weer in gesprek zou treden, om zich tot slot de vraag te stellen: Als er nu een Reformatie zou moeten plaatsvinden. Hoe zou die er dan uitzien? En wat zou de plek van het individu daarin zijn?
 De verschillende fragmenten uit de voorstelling worden afgewisseld met zang en orgelspel, waarin de echo van de Reformatie doorklinkt en zich aanpast aan de verschillende tijden.”

Ferdinand Borger is geen onbekende in Limburg. Hij is predikant geweest in Sittard en jaren voorzitter van de classis Limburg. Hij volgde toen de toneelacademie in Maastricht en heeft in veel gemeenten al eens een optreden verzorgd.

De activiteiten zijn verdeeld over de Minderbroederskerk en het Ontmoetingscentrum.
Om 14.00 uur gaan de deuren open en kunt u in beide ruimten terecht, terwijl er ook koffie en thee is.

De middag is gratis toegankelijk, wij vragen een vrijwillige bijdrage ter dekking van de onkosten.
poster 500 jaar Reformatie

Uitnodiging (klik op de link voor de bijlage):
uitnodiging

Programma:
Van 14.00 – 17.30 uur zijn de kerk en het centrum open / er is koffie en thee

Minderbroederskerk:
14.50 uur     start officiële gedeelte in de kerk 
15.00 uur     Sola Scripura! Solo Scriptura? door Ferdinand Borger
De sketches worden omlijst met muziek. Te beginnen met een intro door de sopraan Marian Hofstra uit Venlo. De organisten Roelof Hamberg (Venlo) en Gerrit Kremers (Minderbroederskerk Roermond) zullen de beide orgels bespelen.
16.00 uur     afsluiting met overdracht estafettestokje aan Gelderland

In de kerk is ook: 
•    Tentoonstelling van de mooiste Bijbelverhalen van jongeren.
Aan de gemeenten is gevraagd of de jongeren een schilderij / tekening kunnen maken van hun mooiste Bijbelverhaal. Vanuit Geleen, Roermond en Venlo is hierop positief gereageerd en komen er werkstukken.
•    Vitrines met oude Bijbels
•    De nieuwste Bijbels (Ned. Bijbelgenootschap)

Ontmoetingscentrum:
De hele middag:
•    Het museum Oude Boekdrukkunst (De Gelderse Groep van Ambachten) 
met oude druktechnieken. De boekdrukkunst heeft nl. een belangrijke rol gespeeld aan het begin van de Reformatie. Door de boekdrukkunst was het mogelijk om veel meer en veel sneller mensen te voorzien van Bijbels en andere geschriften. Vroeger werd in de kloosters alles met de hand overgeschreven. Met recht monnikenwerk en heel veel uren arbeid voordat er één Bijbel klaar was.
•    Korte films over boekdrukkunst van Plantin-Moretus (Antwerpen)
•    “Stap in de schoenen van ……….” bibliodramagroep “Het Leerke”.
Meestal praten we óver Luther, maar deze middag krijgt u de kans om als het ware in de schoenen van Luther en zijn tijdgenoten te stappen en mét hen te “praten”. Als u zijn vrouw, zijn leerling, zijn mede-monnik of tafelgenoot was bij de Tischreden, wat zou u hem dan willen zeggen? Wat zou u nog eens willen vragen?  
Nu krijgt u die kans in één van de ruimten van het Ontmoetingscentrum. Stel uw vraag en deel uw gedachten via een post-it, ga in gesprek met anderen en wie weet … komt er een reactie!

Vanaf ca. 16.15 uur is er nog volop gelegenheid om tot ca. 17.30 uur rond te kijken en iets te drinken.

Indien mogelijk graag aanmelden:
Voor de catering is het plezierig als we ongeveer weten hoeveel mensen we mogen verwachten. Daarom zou het fijn zijn als u voor 10 november kunt laten weten of u van plan bent om te komen. 
dehaan-verduyn@freeler.nl of 043 3624240

Elly de Haan – Verduyn     coördinator estafette voor Limburg


 

 • Verslag Dreiländertag 26 juni 2016

“miteinander verflochten / vervlochten met elkaar”.

"Vervlochten met elkaar" in de Euregio
Nederlanders, Belgen en Duitsers vierden gezamenlijk de Drielandendag/Zomerfeest in de Annakirche in Aachen.
02. Joachim en Elly ontvangst_1600x1067 
Welkom door Pfarrer Joachim Büssow (Aachen) en Elly de Haan – Verduyn (Maastricht).

Op 26 juni 2016 kwamen protestanten vanuit de classis Limburg, Kirchenkreis Aachen en de Duitstalige gemeenten van Eupen en Malmedy naar de Annakirche in Aachen voor hun tweejaarlijkse Drielandendag.
Aan de ingang van de kerk werden de mensen verwelkomd door Pfarrer Joachim Büssow (predikant in de Annakirche in Aachen) en Elly de Haan-Verduyn, (preses van de classis Limburg) 
"In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" begroette Pfarrerin Bärbel Büssow (ook van de Annakirche) de samengekomen gemeente. 
 "Miteinander verflochten"/"Vervlochten met elkaar" was het thema van deze dag 

"Ja, wij spreken verschillende talen, maar wij zijn verbonden door Jezus Christus", zei Pfarrerin Bärbel Büssow. Dit werd gesymboliseerd door een groot weefraam, waarin alle kerkgangers kleine repen gekleurde stof vlochten. Pfarrer Joachim Büssow verbeelde in een rollenspel de apostel Paulus en ging daarbij in op de Bijbeltekst van Galaten 3 vers 28: “Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: u bent allemaal één in Christus Jezus.
Niet alleen de kinderen hadden veel plezier om het aanschouwelijk te maken ook alle volwassenen droegen hun steentje bij. Er was ook veel plezier bij het zingen met gitaarbegeleiding van het lied: "Einfach spitze, dass du da bist" met klappen en dansen. 
Leden van de Posaunenkoren “Polydur” en van de Trinitatis-Kirchengemeinde Schleidener Tal zorgden voor muzikale begeleiding van de dienst

05. Erik en Pier psalmlezing_1600x1067 
Pf. Erik Schumacher (Scleidener Tal) en ds. Pier Prins (Geleen) lezen afwisselend Psalm.67.
           

09. weven 3_1600x1067  07. weven 1_800x1200  08. weven 2_800x1200
Pfarrer en Pfarrerin Joachim en Bärbel Büssow met het door alle aanwezigen gezamenlijk vervlochten weefraam.

06. Pier en Dariusz voorbeden_1600x1067 
Pf. Dariusz Tomczak (Eupen) en ds. Pier Prins spraken afwisselend de Voorbeden uit.

Na de kerkdienst was er een feestelijk buffet en alle gelegenheid om elkaar te leren kennen. Iedereen had 3 bandjes gekregen van dezelfde kleur. Er waren drie verschillende kleuren. Het was de bedoeling om d.m.v. ruilen van elke kleur een bandje te hebben en daar een armband van te vlechten. Leuk idee om mensen met elkaar in contact te laten komen.

14. zingen 2_1600x1067   12. buffet_800x1200      

feestelijk buffet en later samen zingen.
    

Na een gezellige maaltijd kon aan diverse activiteiten worden meegedaan. Er was een rondleiding door de Dom van Aachen, waarbij ook de troon van Karel de Grote bezichtigd kon worden. Ook in de Annakirche was een rondleiding. De liefhebbers van zang konden met elkaar zingen en voor de kinderen en jongeren werden er spelen aangeboden.

Nu elke twee jaar een Euregionaal treffen.
Van 1992 – 2002 was er jaarlijks een Dreiländertag. Sinds 2012 is het initiatief weer opgepakt, maar nu eens per twee jaar en dan bij toerbeurt in België, Nederland of Duitsland. Maar het idee is al van ver voor 1992 en is voortgekomen uit de jaarlijkse Drielandendag van de toenmalige gemeenten Vaals, Eupen en Aachen.

“Deze dag draagt er aan bij dat we elkaar in de Euregio beter leren kennen en scherpt het bewust worden van één gemeente in de Drielandendriehoek” aldus Pfarrerin Bärbel Büssow, die op grond van haar vroegere werk in Amsterdam en Rotterdam vloeiend Nederlands spreekt. En Pfarrer Erik Schumacher, die ook de beide voorgaande Drielandendagen in Malmedy en Geleen mee organiseerde zei: Juist nu iedereen de mond vol heeft van de Brexit, is het mooi om te merken dat we in Europa toch heel veel gemeenschappelijks zoals ons geloof.

P1260380_1600x1200   P1260378 Annakirche_1600x1200       
De Annakirche aan de Annastraße in Aachen


drielandendag_851x1200

 • MODERAMEN GENERALE SYNODE BEZOEKT LIMBURG

Op dinsdag 23 februari j.l. reisden alle leden van het Moderamen van de Generale Synode, vergezeld door de beleidssecretaris van de scriba in alle vroegte af naar Limburg. Rond 10 uur werden ze door het Breed Moderamen van de classis Limburg samen met Regionaal Adviseur ds. Sophie Bloemert (dagvoorzitter) ontvangen in de Oude Pastorie in Vaals. Het werkbezoek begon in de naastgelegen Protestantse kerk. Deze kerk op een zg. kerkberg, werd tegen een oude kerktoren aangebouwd en in 1671 in gebruik genomen als Hervormde kerk. Het ochtendgebed werd geleid door ds. Joachim Stegink; hij koos als bijbelgedeelte Mattheus 16: 13-17.

Terug in de pastorie, was het tijd voor koffie met vlaai. Na het welkom gaf de dagvoorzitter het woord aan de twee predikanten van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.
Ds. Harrie de Reus schetste een beeld van het toeristenpastoraat in Zuid-Limburg; in het seizoen komen er veel toeristen naar de protestantse kerken in het heuvelland; de kerk in Gulpen heet zelfs Toeristenkerk. Een leuke anekdote is “het openen van de gordijnen”: altijd komt aan het begin van het toeristenseizoen het moment dat de gordijnen opengaan. Dat betekent dat de kerk voller wordt en men niet meer toekan met de verkleinde kerkruimte van de stillere winterperiode.
De laatste jaren wordt actief gewerkt aan zichtbaar maken van de Protestantse kerken: er worden folders verspreid via campings, hotels en pensions, in plaatselijke bladen staat vermeld waar en wanneer er protestantse kerkdiensten zijn en men probeert een band op te bouwen met toeristen die regelmatig in de regio verblijven..
Vervolgens gaf ds. Piet van Reenen uitleg over de samenwerkende gemeenten in Maas-Heuvelland na de samenvoeging van 2009. Er is 1 kerkenraad met 3 kernen: Maastricht, Vaals/Gulpen en Valkenburg/Meerssen. Elke kern heeft een eigen kerkgebouw waar bij toerbeurt vieringen gehouden worden, elke zondag is er in 2 kerken een dienst. De kernen verzorgen zelf het pastoraat, verder is er een groot aanbod van activiteiten.
De eveneens in het Heuvelland gelegen gemeente Eijsden is zelfstandig, wel deelt men het kerkblad en wordt gezamenlijke vorming en toerusting georganiseerd met Maas-Heuvelland
Tegen het einde van de morgen gaf ds. Sophie Bloemert een overzicht van oecumenische contacten door de provincie heen, vaak binnen een Raad van Kerken, soms in ander verband. Ook werden de contacten over de grens met Duitsland en België, waaronder de jaarlijkse Euregionale Oecumenische conferentie, toegelicht.
De warme lunch werd verzorgd door pastor Fien Cruts met haar medewerksters van Stichting Wijkpastoraat Heerlen, een succesvol diaconaal project in de regio.
Tijdens de lunch ontmoetten de synodale gasten  Pfarrer Helmut Aston. Hij vertelde vooral over de vluchtelingenproblematiek in de Euregio, onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin en de initiatieven vanuit de kerken in de Euregio.

Na de lunch vertrok het hele gezelschap richting Weert waar een gastvrije ontvangst in de protestantse Bethelkerk wachtte. BM lid  Ruud Steen presenteerde in een mooie, korte film alle Limburgse kerken, als inleiding op het middagprogramma. Ds. Joachim Stegink leidde het onderwerp ‘’Schaalvergroting en onderlinge verbondenheid in Limburg’’ in. Hij had daartoe een grote plattegrond van Limburg getekend met daarin alle Protestantse gemeenten. Legokerken en Playmobilpredikanten verlevendigden het geheel.
De vraag hierbij was: stel dat er in 2025 in Limburg nog geld is voor 2 grote en 2 kleine kerkgebouwen en 2 fulltime predikanten. Hoe zou dat ingedeeld kunnen worden? Het leverde veel gespreksstof op.
Enkele opmerkingen:
– Hoe kun je op andere manieren kerk zijn
– Hoe kun je ervoor zorgen dat elke kern, elk dorp een mogelijkheid tot vieren houdt?
– In hoeverre kun je met de buren samen werken?  En welke buren zijn dat? Ook over de landsgrenzen?
– Wat moet of kan er gebeuren met kerkgebouwen die niet meer gebruikt worden als kerk?
– Wat gaan alle veranderingen betekenen voor de individuele gelovige?
– Hoe belangrijk is het om als gemeente een eigen profiel te hebben?
– Hoe bang zijn wij om van onze eigen “regels” af te wijken?

Er werd gesproken over opgedane ervaringen, die al dan niet succesvol waren en over nieuwe kansen die alle verandering ons kan bieden. Ds. Arjan Plaisier sprak inspirerende woorden over de innerlijke kracht, het geloof, dat kan opbloeien, de vreugde van het christenzijn. En dan gaat het niet om aantallen mensen. Wanneer mensen kunnen ervaren dat ze zelf inbreng kunnen hebben; dan gebeurt er iets. Geloofsvragen zijn levensvragen, en andersom. Dat delen we met iedereen. Dáár kunnen we mee bezig zijn.
Vanuit het moderamen kwam ook de vraag wat Limburg nodig heeft vanuit de landelijke kerk. Zou er overbrugging kunnen worden geboden, bijv. financiële hulp, waar gaten gaan vallen?
Tijdens de laatste ronde reageerden de gasten op de vraag welke indruk ze hadden gekregen van protestants Limburg? Uiteraard werd de Limburgse gastvrijheid geprezen. Daarnaast werd het besef gedeeld, dat er weliswaar zorgen zijn, maar dat er is ook veel is wat bemoedigen kan. Er wordt met enthousiasme gewerkt aan voortgang, aan inspirerend kerkzijn. En dus was de eindconclusie: Limburg is al volop bezig met Kerk 2025.

Joke van der Steen, 2e scriba