BELEIDSPLAN 2013-2016

“ Verantwoordelijk met elkaar en voor elkaar”

Beleidsplan Classis Limburg
Protestantse Kerk in Nederland

2013 – 2016

Inhoudsopgave

Inleiding
Missie
Situatie in de Classis Limburg
Visioen
Concept Activiteitenplan

1.Inleiding.
Voor u ligt het beleidsplan 2013 – 2016 van de Classis Limburg.
De classis Limburg bestrijkt dat deel van de provincie Limburg wat is gelegen tussen Venlo in het noorden en Eijsden in het zuiden. Afgevaardigden uit alle gemeenten vormen samen de Classicale Vergadering.
Classis is het Latijnse woord voor vloot, d.w.z. een verzameling van schepen van verschillend formaat en met een grote diversiteit in bemanningsleden maar nochtans koersend in dezelfde richting. Zo gezien is de Classicale vergadering een verzameling van protestantse gemeenten die, hoe verschillend ook, samen onderweg zijn.
Deze gemeenten zijn zich bewust van de grote uitdaging om kerkgemeenschap te zijn in een tijd waar geloof en kerk in de marge van de samenleving staan. De huidige situatie wordt als uitdaging en als kans gezien voor een bezinning op de rol en de betekenis van het protestantse geloof in deze tijd.
De Classicale Vergadering wil de plaatselijke gemeenten in dit (veranderings)proces begeleiden, ondersteunen, motiveren en inspireren. Belangrijk onderdeel in dit proces zijn bijv. gesprekken over samenwerking tussen gemeenten en het zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn in het huidige tijdgewricht.
Vanuit de Classicale Vergadering gaat het er om in dit beleidsplan een missie te formuleren, visioenen te ontwikkelen en geplande activiteiten vast te leggen, die de gemeenten stimuleren om elkaar te steunen, de krachten te bundelen en bewuste keuzes te maken voor de toekomst.
Op deze manier beoogt dit beleidsplan datgene te reflecteren waartoe de classis kerkordelijk geroepen is, te weten:
Het ter hand nemen van datgene wat het kerkelijk leven in haar gebieden kan bevorderen.
Het stimuleren en voeren van het kerkelijk gesprek.
Het bevorderen van de saamhorigheid van de gemeentes.
Het formuleren van een missie.
Het geven van advies en hulp aan kerkenraden.
Het toezien dat de gemeenten hun roeping en taak nakomen
Daarnaast draagt de Classicale Vergadering zorg voor het toepassen van de kerkordelijke regels.

2. Missie Classis Limburg.
We geloven dat de gemeenschappelijke opdracht van de protestantse gemeenten in Limburg ligt in de overtuiging, dat God mensen roept om de liefde die hij in zijn Zoon zichtbaar heeft gemaakt, met elkaar te delen. Deze ontvangen liefde mag worden doorgegeven. Daarbij laten we ons inspireren door de Geest.
Wie getuige was, geeft zelf getuigenis. Daarom delen we deze liefde samen in onderlinge zorg en is het tevens de bron van inspiratie in ons contact met de Limburgse samenleving.
Alleen samen – voor elkaar, met elkaar en lerend van elkaar – kunnen de gemeenten hun roeping en missie blijven volgen. Daarbij geloven we dat deze roeping niet rekent met aantallen, maar uitgaat van gezindheid.
Ook kleinere gemeenschappen zijn geroepen om te getuigen van die liefde, die zich uit in vrede, vrijheid en gerechtigheid.

3. Situatieschets van de Classis Limburg, 2013.
De protestantse gemeenten in Limburg zijn op verschillende manieren vitale en inspirerende geloofsgemeenschappen. Maar de ontwikkelingen die in West-Europa een ontkerkelijking van de samenleving laten zien, gaan niet aan Limburg voorbij. De situatie in de Classis Limburg wordt gekenmerkt door een – niettemin harmonieuze – pluriformiteit in geloofsbeleving en geloofsinhoud. Daarbij zijn de twaalf protestantse gemeenten relatief kleinschalig. De gehele classis telt een kleine 10.000 leden, waarbij drie gemeenten zelfs minder dan 500 doop- en belijdende leden tellen. De classis zet zich in om de Lutherse traditie in stand te houden en deelt met deze traditie de minderheidspositie in deze provincie met een overwegend Rooms-katholieke signatuur.
Onderlinge samenwerking is soms lastig door de geografische afstand, vooral voor de vier gemeenten in Midden- en Noord-Limburg. Niet alleen de secularisering doet zich voelen, maar ook de economische ontwikkeling en het wegvloeien van werkgelegenheid zorgen al langere tijd voor een afname van gemiddeld 4% per jaar van het aantal leden. Te verwachten is dat de tendens van ontgroening en vergrijzing – zoals in bijvoorbeeld Zuidoost Limburg – zich voortzet. Parallel hieraan ontstaat een gebrek aan menskracht met betrekking tot zowel ambtsdragers als vrijwilligers en is er tevens een daling van de inkomsten van Actie Kerkbalans, in veel gemeenten de belangrijkste bron van inkomsten. Tien van de twaalf gemeenten laten als gevolg hiervan een negatief begrotingsresultaat zien. Acht gemeenten vragen extra aandacht of zelfs verscherpt toezicht van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk in Nederland (RCBB).
Dit alles vraagt om een alerte reactie van de gemeenten. Kostendaling en het delen van de schaarse menskracht kan worden gerealiseerd door schaalvergroting via samenvoeging of door vormen van samenwerking met aangrenzende gemeenten. De recente ontwikkelingen laten interessante voorbeelden zien. In 2009 werd de PG Maas-Heuvelland gevormd door samenvoeging van de PG Maastricht, de PG Valkenburg-Meerssen en de PG Vaals – Gulpen. In 2011 werden de PG Sittard en de PG Grevenbicht samengevoegd en in 2012 vormden de protestantse gemeenten van Brunssum, Heerlen en de Oude Mijnstreek de Combinatie PG Parkstad. Hieraan werden de predikanten verbonden. In datzelfde jaar startte de Samenwerkingsoriëntatie van PG Sittard – Grevenbicht en de PG Geleen Beek Urmond.
Op deze ontwikkelingen past de slagzin: niet somberen doet wonderen. Het is de dragende kracht voor de toekomst waarbij onze missie leidend zal dienen te zijn. Verdere verdieping en verbreding van de samenwerking zal gestalte krijgen. Het Breed Moderamen van de Classis Limburg stelt zich ten doel dit proces van samenwerking te stimuleren en te ondersteunen. Een verder gaand doel is het op termijn ontwikkelen van een toekomstvisie.

4.Visioen
De Classicale Vergadering Limburg daagt de (clusters van) gemeenten uit:
van elkaar te leren en zodoende te ontdekken dat het gemeentewerk aan kwaliteit wint,
om over bestaande gemeente- en clustergrenzen heen samen te werken en zich in een creatief netwerk verantwoordelijk te voelen voor elkaar, zonder het opzetten van topzware en energieslurpende overlegstructuren,
te experimenteren met andere dan de vertrouwde vormen van gemeente zijn, bijvoorbeeld in kleine kernen, door gemeenteleden te organiseren en te leiden vieringen (vespers) of gespreksgroepen en het organiseren of uitbreiden van een netwerk van bezoekvrijwilligers,
te oefenen in het denken voor een langere termijn om ook buiten de bestaande kerkstructuren om te komen tot een vitaal gemeenteleven vanuit de protestantse traditie in de regio Limburg,
te oefenen in het denken over gemeente zijn zonder vaste eigen predikant en zonder eigen kerkgebouw.
Hierbij verwacht de Classicale Vergadering Limburg:
samen met het Breed Moderamen aanjager en stimulator te zijn en te fungeren als platform voor begeleiding, inspiratie, motivering en ondersteuning,
dat gemeenten en clusters van gemeenten handelen conform de vierjarige beleidsplannen en indien nodig de bakens worden verzet,
dat de financiële randvoorwaarden van de beleidsplannen stoelen op solide langjarige (7-10 jaar) termijnramingen van inkomsten en uitgaven.

5. Activiteiten – plan Classis Limburg 2013 – 2016.
De volgende activiteiten beogen het visioen nabij te brengen:
Actief netwerken van het Breed Moderamen met de Protestantse Kerk in Nederland (waaronder ook de Dienstenorganisatie en het JOP), de Werkgemeenschap Predikanten, het RCV (Regionaal College voor de Visitatie), het RCBB (Regionaal College Behandeling Beheerszaken),het CRO (Classicaal Regionaal Overleg), de Euregio, Protestantse Kerkgenootschappen, het Bisdom Roermond en de Provincie Limburg.
Thematische discussies in de Classicale vergadering (CV) elke 3 maanden. Thema’s worden gekozen mede op suggestie van de gemeenten. Bestuurszaken worden zo veel mogelijk gedelegeerd aan het Breed Moderamen. Classicale vergaderingen worden afwisselend gehouden in een van de classisgemeenten. Tijdens het thematische gedeelte kunnen ook niet naar de classis afgevaardigde ambtsdragers en gemeenteleden present zijn.
Thematische discussiebijeenkomsten of cursussen voor overeenkomstige taakgroepen van de Classis-gemeenten. Gedacht wordt aan Diaconie/ZWO, Kerkrentmeesters, Jeugdwerk, V&T, Pastorale Raden en Webmasters. De bijeenkomsten vinden 1 á 2 maal per 2 jaar plaats.
Actief netwerken binnen de Classis. Opzetten van een netwerk voor de taakgroepen van de Classis-gemeenten, zodat ad-hoc binnen en buiten gemeente- en clustergrenzen de taakgroepen elkaar met raad en daad ter zijde kunnen staan (mogelijkerwijs via een nog aan te wijzen contactpersoon op classicaal niveau).
Studie nieuwe, experimentele vormen van gemeente-zijn. In de visienota van de Protestantse Kerk “De Hartslag van het Leven” worden genoemd de huisgemeenten, pioniersplekken en doelgroepen-gemeenten. Het Breed Moderamen zal zich in 2013/14 oriënteren op mogelijke nieuwe vormen in voorbereiding op een thematische discussie in de Classicale Vergadering en/of pilotprojecten.
Het opzetten en opereren van een classicale website. De classicale website is een informatie medium over ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk, het Breed Moderamen, de Classis gemeenten, netwerkpartners en de maatschappij. Regelmatig werkoverleg van de classicale en gemeentelijke webmasters zal plaatsvinden. Een website kan ook opgezet in samenwerking met meerdere classicale vergaderingen in Zuid-Nederland.
Een definitief activiteitenplan 2013 – 2016 voor de Classis Limburg zal in 2013 worden opgemaakt. Voor elk van de 5 hierboven genoemde hoofdactiviteiten zullen focal points binnen het Breed Moderamen aanwezig moeten zijn.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de Classicale Vergadering Limburg
van 21 september 2013 te Brunssum.
H.H. de Haan – Verduyn
preses
J.A. Groeneveld
scriba