ANBI Classis

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het classicale kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: jaarlijks terugkerende activiteiten, de kosten voor sprekers en vergaderkosten. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten Classicale Vergadering:

begroting rekening rekening
2016 2015 2014

baten

Bijdrage Gemeenten € 3.950
Bijdrage PKN € 1.500
Rente € 55
Giften € 451
Totaal baten € 5.956

lasten

Vergaderkosten € 1.262
Reiskosten € 1.429
Kosten scribaat € 150
Financiële administratie € 178
Gastsprekers € 270
Diversen € 518
Pastoraat penit. Inr € 500
Studentenpastoraat € 500
Euregio Pastoraat € 150
Jeugdwerk € 504
Werkgemeenschap € -89
Totaal lasten € 5.372

Resultaat € 584
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Door de Classicale Vergadering wordt aan elke gemeente naar rato van het aantal leden een bijdrage gevraagd ter dekking van de kosten van de Classicale Vergadering. Daarnaast krijgt elke Classicale Vergadering van de landelijke kerk een vaste vergoeding voor haar werkzaamheden.
De Classis Limburg bezit geen vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.